GoPro 显示模组 HERO 8 / HERO 9 / HERO 10(黑色)

GoPro 显示模组 HERO 8 / HERO 9 / HERO 10(黑色)

Regular price$119.00
/
Tax included.

主要特征

  • 2 英寸翻转式视频博客屏幕
  • 集成充电电池
  • 微型 HDMI 连接器
  • 需要单独的媒体模块
  • 折叠方便运输和存放
  • 薄型、紧凑型设计
  • ** 不包括相机

You may also like